MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC TỪ VỰNG PHỔ BIẾN TRONG TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ

 

Những bạn học kinh tế đang thắc mắc và tìm kiếm một số từ vựng tiếng anh liên quan đến ngành nghề cũng như công việc đang làm về kinh tế, vậy hôm nay mình  xin gửi tới các bạn một số ví dụ về các từ vựng phổ biến trong tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kinh tế mới nhất.

1.Một số ví dụ về các từ vựng phổ biến trong tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

 1. revenue: thu nhập
 2. interest: tiền lãi
 3. withdraw: rút tiền ra
 4. offset: sự bù đáp thiệt hại
 5. treasurer: thủ quỹ
 6. turnover: doanh số, doanh thu
 7. inflation: sự lạm phát
 8. Surplus: thặng dư
 9. liability: khoản nợ, trách nhiệm
 10. depreciation: khấu hao
 11. Financial policies: chính sách tài chính
 12. Home/ Foreign maket: thị trường trong nước/ ngoài nước
 13. Foreign currency: ngoại tệ
 14. Circulation and distribution of commodity: lưu thông phân phối hàng hoá
 15. price_ boom: việc giá cả tăng vọt
 16. hoard/ hoarder: tích trữ/ người tích trữ
 17. moderate price: giá cả phải chăng
 18. monetary activities: hoạt động tiền tệ

Các từ vựng phổ biến trong tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kinh tế mới nhất

 1. speculation/ speculator: đầu cơ/ người đầu cơ
 2. dumping: bán phá giá
 3. economic blockade: bao vây kinh tế
 4. guarantee: bảo hành
 5. insurance: bảo hiểm
 6. embargo: cấm vận
 7. account holder: chủ tài khoản
 8. conversion: chuyển đổi (tiền, chứng khoán)
 9. tranfer: chuyển khoản
 10. agent: đại lý, đại diện
 11. customs barrier: hàng rào thuế quan
 12. invoice: hoá đơn
 13. mode of payment: phuơng thức thanh toán
 14. financial year: tài khoán
 15. joint venture: công ty liên doanh
 16. instalment: phần trả góp mỗi lần cho tổng số tiền
 17. mortage: cầm cố , thế nợ
 18. share: cổ phần
 19. shareholder: người góp cổ phần
 20. earnest money: tiền đặt cọc
 21. payment in arrear: trả tiền chậm
 22. confiscation: tịch thu
 23. preferential duties: thuế ưu đãi
 24. National economy: kinh tế quốc dân
 25. Economic cooperation: hợp tác kinh tế đối ngoại
 26. International economic aid: viện trợ kinh tế đa quốc tế
 27. Embargo: cấm vận
 28. Macro-economic: kinh tế vĩ mô
 29. Micro-economic: kinh tế vi mô
 30. Planned economy: kinh tế kế hoạch
 31. Market economy: kinh tế thị trường
 32. Regulation: sự điều tiết
 33. The openness of the economy: mở của nền kinh tế quốc dân
 34. Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng nền kinh tế quốc dân
 35. Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm
 36. Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản
 37. Indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi kinh tế
 38. Distribution of income: phân phối thu nhập
 39. Real national income: thu nhập quốc dân thực tế
 40. Per capita income: mức thu nhập bình quân trên mỗi đầu người
 41. Gross National Product (GNP): Tổng sản phẩm quốc dân
 42. Gross Dosmetic Product (GDP): tổng sản phẩm quốc nội
 43. Supply and demand: cung và cầu
 44. Potential demand: nhu cầu tiềm tàng
 45. Effective demand: nhu cầu thực tế
 46. Purchasing power: sức mua
 47. Active/ brisk demand: lượng cầu nhiều
 48. Managerial skill: kỹ năng quản lý
 49. Effective longer-run solution: giải pháp lâu dài hữu hiệu
 50. Joint stock company: công ty cổ phần
 51. National firms: các công ty quốc gia
 52. Transnational corporations: Các công ty siêu quốc gia
 53. Holding company: công ty mẹ
 54. Affiliated/ Subsidiary company: công ty con
 55. Co-operative: hợp tác xã
 56. Sole agent: đại lý độc quyền
 57. Fixed capital: vốn cố định
 58. Floating/ Working/ Circulating/ liquid capital: vốn luân chuyển
 59. Amortization/ Depreciation: khấu hao

2.Một số ví dụ về thị trường kinh tế trong tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

Các ví dụ về thị trường kinh tế trong tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kinh tế

1.Financial market: Thị trường tài chính

Là nơi các nguồn quỹ (tiền) được chuyển từ người có nguồn quỹ dư thừa có sẵn tới người có nhu cầu

 1. Direct finance: Tài chính trực tiếp

Khi nguồn quỹ chuyển trực tiếp từ người tiết kiệm sang người sử dụng trong thị trường tài chính

 1. Indirect finance: Tài chính gián tiếp

Khi nguồn quỹ chuyển tới người sử dụng thông qua trung gian tài chính

 1. Primary market: Thị trường sơ cấp

Là khi cổ phiếu mới được phát hành được bán cho những người mua đầu tiên

 1. Secondary market: Thị trường thứ cấp

Là khi cổ phiếu đã được phát hành trước đây có thể được bán lại

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*