Các loại đảo ngữ trong tiếng anh thường gặp trong đề thi

 

 

Câu đảo ngữ là dạng câu đem động từ (hoặc trợ động từ) ra trước chủ từ hoặc đảo ngữ. Đây là dạng bài xuất hiện rất nhiều trong kì thi THPT Quốc gia. Mời các bạn vào tham khảo các loại đảo ngữ trong tiếng anh thường gặp trong đề thi để nắm bắt nội dung kiến thức, sau đó ôn luyện để làm bài  tốt.

 

1.Các loại đảo ngữ trong tiếng anh: Đảo ngữ với trạng từ phủ định

 

Các trạng từ phủ định hay dùng cho các loại đảo ngữ trong tiếng anh dạng này:

– never: không bao giờ

– hardly: hầu như không

– little: ít khi, hiếm khi

– rarely: hiếm khi

– seldom: hiếm khi

– scarcely: hiếm khi

– hardly ever: hầu như không bao giờ

* Công thức: TRẠNG TỪ PHỦ ĐỊNH + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V.

Vd: – Seldom do they eat meat (hiếm khi họ ăn thịt)

(*) CHÚ Ý: với HIỆN TẠI ĐƠN và QUÁ KHỨ ĐƠN khi đã mượn trợ động từ (DO, DOES, DID), Động từ chính của câu luôn là NGUYÊN THỂ.

Vd: – Little does she visit here. (ít khi cô ấy thăm nơi này)

 

2.Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với các cấu trúc với NO

 

Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với các cấu trúc với NO bao gồm:

 

– at no time: không bao giờ

– on no condition: không đủ khả năng, dù thế nào

– on no account: không thể nào, không ….. trong bất kỳ hoàn cảnh nào

– under/ in no circumstances: không bao giờ

– for no searson: không có lý do gì

– in no way: không thể nào, không thể

Những dạng đảo ngữ hay được sử dụng nhất

 

– no longer: không……….nữa

– nowhere: không ở nơi nào

(công thức giống Dạng 1) Vd:

– For no reason will we surrender

(chúng ta sẽ không đầu hàng vì bất kỳ lí do gì)

– No longer does he work here (ông ta không làm việc ở đây nữa)

 

3.Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với các cấu trúc với SUCH và SO

 

  1. Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với cấu trúc với SO

* SO + ADJ + BE (chia) + S + THAT + S + V + O

* SO + ADV + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V + THAT + S + V + O (ít gặp)

Vd:

– So angry was the man that he beat all the woman. (người đàn ông quá tức giận đến nỗi hắn đánh mụ ta)

– So stupid are you that you will die. (Mày quá ngu đến nỗi mày sẽ chết)

– So quickly did she run that they couldn’t catch them.

 

  1. Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với cấu trúc với SUCH

SUCH + BE(chia) (+ A/AN) + N + THAT + S + V + O

Hoặc:

SUCH (+ A/AN) + N + BE + S + THAT + S + V + O

Vd: – Such is a beautiful girl that all boys love her (1 cô gái quá đẹp đến nỗi bọn con trai đều thích)

hoặc

– Such a beautiful girl is she that all boys love her.

 

4.Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với “HARDLY ……….WHEN………”

 

* HARDLY + HAD + S + VP2 + WHEN + S + V- quá khứ đơn.

(vừa mới ………….. thì)

Giáo viên đang giảng về các dạng đảo ngữ trong tiếng anh

 

Vd

– Hardly had she left home when it rained

(cô ta vừa ra ngoài thì trời mưa)

– Hardly had the chopper taken off when it exploded (máy bay trực thăng vừa cất cánh thì nó bị nổ)

5.Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với các cấu trúc có ONLY

* Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với các cấu trúc có ONLY loại 1:

– only once: chỉ 1 lần

– only later: chỉ sau đó

– only in this/ that way: chỉ bằng cách này/ cách đó

– only after + /v-ing/ n: chỉ sau khi

– only by v_ing/ n: chỉ bằng cách, bằng việc

– only with + n: chỉ với

– only then: chỉ sau đó

– only + giới từ + thời gian: chỉ vào lúc

……………………………

=> CÁC CỤM NÀY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V

Vd:

– Only by practising frequenly can you play footbell well.

(chỉ bằng việc tập luyện thường xuyên chú mới có thể chơi bóng đá giỏi)

 

* * Các loại đảo ngữ trong tiếng anh với các cấu trúc có ONLY loại 2

 

– only when: chỉ khi

– only after: chỉ sau khi

– only if: chỉ nếu mà

……………………..

=> CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2

(CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + ĐẢO NGỮ)

Vd:

– Only when she left did he understand her love for him.

(chỉ khi cô ấy ra đi, anh ấy mới hiểu được tình yêu của cô ấy cho mình)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*